Tävlingsbestämmelser

Allmänt

Specialförbundens tävlingsregler gäller, om inte Svenska Polisidrottsförbundets styrelse fastställt annat. Med specialförbund avses de till Riksidrottsförbundet (RF) anslutna specialförbunden samt Svenska Pistolskytteförbundet (SPF).

Tävlingsdeltagande

För att få delta i svenska polismästerskap (SPM), distriktspolismästerskap (DPM) och klubbpolismästerskap (KPM) ska personen i fråga vara polisanställd samt medlem i en till Svenska Polisidrottsförbundet (SPI) ansluten polisidrottsförening. Detta gäller även; pensionerade polisanställda, polisanställda som avgått med egenlivränta, polisanställda med tjänstledighet och polisstuderande.

Svenska polismästerskap

SPI ger i uppdrag åt polisidrottsföreningar att arrangera SPM. Inbjudan ska sändas till SPI:s kansli i god tid före mästerskapstävlingarna. Arrangören avgör om eventuella efteranmälningar ska godkännas eller inte. Förhöjd efteranmälningsavgift får tas ut. En tävlingsdomare ska utses av arrangören. Kansliet ska minst 14 dagar före tävlingsstarten tillsändas tävlingsdomarens namn, telefonnummer och e-postadress.

Arrangören ska senast 14 dagar efter avslutade mästerskapstävlingar sända resultatlistan till kansliet och till deltagande föreningar. Resultatlistan ska innehålla deltagarens/lagets namn och tillhörighet avseende förening alternativt polisområde.

Deltagande förening eller tävlande, som vill protestera mot en resultatlista, ska göra detta skriftligen till kansliet. Protest som inkommit till kansliet inom 30 dagar efter avslutade mästerskapstävlingar kommer att behandlas av SPI:s tävlingskommitté, som fattar beslut i protestfrågan.

Representation

Deltagare ska representera en förening alternativt det polisområde, där han/hon är anställd. Deltagare får representera endast en förening alternativt ett polisområde under en och samma mästerskapstävling. Polisanställd, som under pågående mästerskapstävlingar byter tjänst, som innebär tjänstgöring i ett annat polisområde, ska fullfölja påbörjad mästerskapstävling för den förening, som han/hon påbörjade mästerskapstävlingen för.

Pensionär/person med egenlivränta ska representera den förening, som han/hon representerade vid sin avgång alternativt en förening i aktuellt polisområde på hemorten alternativt det polisområde i vilket pensionärens/personens senaste arbetsplats är belägen.

Polisstuderande ska tävla för polisutbildningens förening. Efter medgivande från denna förening får den studerande tävla för en förening inom det polisområde, där han/hon är placerad. Under sin praktiktjänstgöring ska den studerande tävla för en förening inom det polisområde han/hon är placerad.

Deltagare kan få representera en annan förening, än vad som anges ovan, om särskilda skäl finns. SPI:s tävlingskommitté fattar beslut i frågan vid en sådan begäran, som ska ställas till kansliet skriftligen.

Klassindelning

Klassindelning samt frågan om att starta i mer än en klass regleras i bestämmelser för respektive mästerskap. Om det finns endast en startande i en viss åldersklass, ska deltagaren hänvisas till en klass för yngre deltagare eller till en öppen klass. Deltagare, som har rätt att delta i en viss åldersklass, får alltid välja att istället delta i en klass för yngre deltagare eller i en öppen klass. Arrangören har rätt att i samråd med deltagare slå ihop flera klasser om det kan gynna arrangemanget för en tävling. Tex om det är 4 klasser med två anmälda i varje klass bör dessa slås ihop till två klasser eller en större klass.

För att uppnå SPM-status och för att erhålla SPM-plakett måste minst två deltagare starta i tävlingens aktuella klass, oavsett hur många som har anmält sig. Detta gäller vid såväl individuella tävlingar som vid lagtävlingar.

Lag

För att en lagtävling ska uppnå SPM-status, och för att lagdeltagarna ska erhålla SPM-plaketter måste en separat lagtävling genomföras. En lagtävling får aldrig ske enbart genom sammanräkning av individuella resultat, om tävlingen ska uppnå SPM-status. Varje förening/polisområde får ställa upp med ett eller flera lag.

Vid kvalificeringsmatcher ska lag från samma förening/polisområde inledningsvis kvala mot varandra. Lagdeltagare får inte representera mer än en förening alternativt ett polisområde under en och samma mästerskapstävling. För samtliga lag är mästerskapstävlingarna påbörjade, då första kval- eller slutspelsmatchen har startat.

När det under respektive gren anges, att polisområde får bilda lag, så gäller följande; Lag får bildas av ett polisområde alternativt av två/flera föreningar inom samma polisområde. Damer tillåts att delta i herrklasserna.

Tillägg: Regionslag får anmälas och delta vid SPM i handboll.

Utmanarklass

En SPM-arrangör får arrangera en utmanarklass. En deltagare i en utmanarklass får inte samtidigt delta i en SPM-klass. Utmanarklassen ska vara en rekryteringsplattform till de redan etablerade tävlingsklasserna och är till för de personer, som av någon anledning inte vill delta i en SPM-klass. Utmanarklassen ska av arrangören kallas för ”utmanarklass” och ingenting annat.

Gästande tävlande

En SPM-arrangör får bjuda in gäster att delta utom tävlan, under förutsättning att detta inte stör mästerskapstävlingarna.

Dispenser

Inga dispenser beviljas.

Distriktspolismästerskap och klubbpolismästerskap

Länspolisidrottsförbund eller polisidrottsförening får arrangera DPM och KPM. När en polisidrottsförening arrangerar ett DPM, så ska det aktuella länspolisidrottsförbundet först godkänna arrangemanget. Arrangören avgör vilket område, som omfattas av det DPM, som ska arrangeras. För att en tävling ska betraktas som ett DPM, så krävs att samtliga föreningar inom aktuellt område har inbjudits att delta i god tid före tävlingen.

Protest mot resultatlista från DPM/KPM avgörs av arrangörens tävlingsledning. Deltagare eller deltagande förening, som vill protestera mot resultatlistan, ska skriftligen sända protest till arrangören senast 14 dagar efter det att resultatlistan från tävlingen kommit föreningen tillhanda.

Särskilda skytteregler

Vid mästerskapstävlingar i ban- och fältskjutning samt vid märkesprov med pistol och revolver – se separata grenbestämmelser i skytte. SPI ställer som ett nödvändigt krav, att såväl ledare som skyttar vid tränings- och tävlingsskytte följer de säkerhetsföreskrifter, som tillämpas inom specialförbunden, och för den skjutbana eller det fältskytteområde som används.

Förtydligande om vilka vapen som ska och får användas vid deltagande vid SPM där vapen använda finns att läsa här.

Ändring av tävlingsbestämmelser

Förslag till ändringar av SPI:s tävlingsbestämmelser ska ske skriftligen till kansliet för prövning och beslut av SPI:s tävlingskommitté.