Polisidrottsföreningar

Svenska Polisidrottsförbundet (SPI) består av polisidrottsföreningar, som är anslutna genom medlemskap. Förening med verksamhet inom Sveriges polisväsende kan uppnå medlemskap i SPI.

Ansökan om medlemskap görs via e-post till SPI:s kansli enligt blankett nedan. En bekräftelse erhålls via e-post efter beslut av SPI:s styrelse, om föreningen blivit antagen eller inte. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Enligt SPI:s stadgar åligger det en polisidrottsförening:

  • att föra medlemsregister
  • att följa sina egna stadgar och bestämmelser
  • att följa SPI:s stadgar och bestämmelser
  • att genomföra årsmöten
  • att senast 30 dagar efter genomfört årsmöte meddela kansliet den nya styrelsen

Bilda en polisidrottsförening

De intresserade samlas till ett möte och bildar en tillfällig styrelse – en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse bör som minst bestå av en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Interimsstyrelsens uppgift är:

  • att förbereda det första årsmötet
  • att lägga förslag på stadgar
  • att lägga förslag på ledamöter och suppleanter som ska ingå i styrelsen
  • att lägga förslag på föreningens namn
  • att lägga förslag på medlemsavgift

Styrelsen väljs av och arbetar på uppdrag av medlemmarna och företräder föreningen utåt. En styrelse behövs för att förening ska vara en självständig juridisk person. Det finns inga regler om hur många som bör ingå i en styrelse, men det är viktigt att den innehåller minst tre personer.

Stadgarna är det verktyg som används för hur man ska arbeta inom sin förening.

En förening bör ha ett bankkonto eller ett plusgirokonto, så att pengar kan hanteras på ett enkelt sätt.